Trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp cần làm gì?

Trải n Trải nghiệm khách hàng là cảm nhận của khách hàng về một thương hiệu theo thời gian. Đó là kết quả sau nhiều tương tác mà họ có với doanh nghiệp của bạn, với nhiều đội ngũ và tại nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Cung cấp trải nghiệm hợp nhất cho khách hàng trong tất cả các tương tác của họ với thương hiệu là cách hiệu quả để cải thiện trải nghiệm khách hàng, tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn so với đối thủ cạnh tranh và khuyến khích họ quay lại mua hàng. ghiệm khách hàng là cảm nhận của khách hàng về một thương hiệu theo thời gian. Đó là kết quả sau nhiều tương tác mà họ có với doanh nghiệp của bạn, với nhiều đội ngũ và tại nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Cung cấp trải nghiệm hợp nhất cho khách hàng trong tất cả các tương tác của họ với thương hiệu là cách hiệu quả để cải thiện trải nghiệm khách hàng, tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn so với đối thủ cạnh tranh và khuyến khích họ quay lại mua hàng.

Người phụ trách TAYAFOOD
Cập nhật gần nhất 03/12/2023
Thời gian hoàn thành 54 phút
Thành viên 1
    • Trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp cần làm gì? (Phần 1) || TS. NGÔ CÔNG TRƯỜNG
    • Trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp cần làm gì? (Phần 2) || TS. NGÔ CÔNG TRƯỜNG