Chia sẻ tất cả về : Tinh gọn và vận hành xuất sắc trong Doanh nghiệp || TS. Ngô Công Trường

Vượt ra ngoài khuôn khổ ngành sản xuất, Lean dần trở thành một cách tư duy chung trong tổ chức các hoạt động nhằm tạo ra giá trị cao với nguồn lực tối thiểu và giảm tối đa lãng phí. Dù đang cung cấp một dịch vụ tới khách hàng, thực hiện quản trị và vận hành bộ máy nội bộ, phát triển sản phẩm mới hay thậm chí khởi nghiệp, bạn đều có thể áp dụng các nguyên lý Lean .

Người phụ trách TAYAFOOD
Cập nhật gần nhất 03/12/2023
Thời gian hoàn thành 43 phút
Thành viên 1
    • Chia sẻ tất cả về : Tinh gọn và vận hành xuất sắc trong Doanh nghiệp || TS. Ngô Công Trường